BLI MEDLEM


Som medlem har du möjlighet och vara med i en aktiv klubb med såväl yngre som äldre medlemmar.
Du är välkommen att delta i träningar och tävlingar.


För att bli medlem måste du acceptera de dataskydds- och integritetsvillkor som klubben följer. Du kan läsa mer om dem längre ner.


Medlemsavgifter 2024:


Passiv medlem

Passiv vuxen medlem betalar själv 100% av eventuella startavgifter, men får vara med på klubbens och OL-NVs träningar.

 • Passiv: Vuxen 400:-/kalenderår


Aktiv medlem:

Grundregeln är att för deltagande i tävlingsklasser HD21 och äldre samt för personer 21 år och äldre som deltar i öppna motionsklasser står klubben för 50% av kostnaden för ordinarie startavgift.
För deltagande i tävlingsklasser upp t.o.m. HD20 samt för personer upp t.o.m. 20 år som deltar i öppna motionsklasser står klubben för hela ordinarie startavgift.


För aktuella startavgifter se: Aktuella anmälningsavgifter - Orienteringsförbundet


För tävlingar med förhöjd startavgift, t.ex. mästerskapstävlingar (framgår av inbjudan), betalar personer 17 år och äldre 100% av överskjutande kostnad.


Efteranmälningsavgifter och utebliven start ska klubben ersättas av deltagaren (gäller både vuxna och ungdomar).


Underlag för inbetalning av ersättning till klubben beräknas och skickas ut av ÖFKs kassör halvårsvis .


Skidlopp och Långlopp (löpning):

Klubben ersätter i efterhand motsvarande kostnad som för orientering enligt ovan.

Du begär själv ersättning för detta (förslagsvis halvårsvis) genom kontakt med kassören!


Klubben subventionerar tävlingströja och tävlingsjacka med 30% upp t.o.m. året man fyller 20. Gäller för max 1 tröja och 1 jacka per år.


 • Aktiv: Vuxen fr. 21 år 800:-/kalenderår (varav 400:- medlemsavgift och 400:- aktivitetsavgift)


 • Aktiv: Ungdom och junior t.o.m. 20 år 400:-/kalenderår
 • Aktiv: Familj (familjemedlemskap) 1600:-/kalenderår (varav 400:-/vuxen är medlemsavgift och 400:-/vuxen aktivitetsavgift). Studerande ungdom räknas som familjemedlem.


Inbetalning till Bankgiro: 393-3355 senast 31 mars (eller vid nytt medlemskap löpande under året).


Vid frågor kontakta:

Kassör, Anette Nyberg 0703 46 45 09

ekonomi@orkelljungafk.se


Välkommen till Örkelljunga FK !

DATASKYDDSPOLICY

Dataskyddspolicy – Örkelljunga FK


Under våren 2018 trädde den nya förordningen (GDPR) om dataskydd i kraft. Denna innebär ett stärkt skydd för enskildas integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter tillåts behandlas. Inom idrottsrörelsen behandlas en stor mängd personuppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person.

När du blir medlem i Örkelljunga FK kommer du att finnas med i vårt medlemsregister. Vi använder dessa uppgifter för att rapportera till riksförbundet, registrera i IdrottOnline och Eventor samt givetvis så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Vi kan komma att dela dina uppgifter med riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter, exempelvis vid aktivitetsstöd.


När du blir medlem skall du förutom att betala in årsavgiften även lämna namn, adressuppgifter, fullständigt personnummer, telefonnummer och e-postadress. I vissa fall måste du även lämna ut ett kontonummer för att få ersättning för utlägg, etc.


Som medlem kan du själv gå in och ändra dina adressuppgifter i IdrottOnline.


Ungdomar under 18 år skall ha föräldrars samtycke till medlemskapet.


I samband med exempelvis läger kan information om allergier eller liknande problem behöva lämnas.


Vi sparar uppgifterna under tiden som du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för exempelvis stöd. Därefter skall alla uppgifter som berör den tidigare medlemmen raderas. Maximalt kan en individ finnas kvar i två år efter avslutat medlemskap.


Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.


Vi publicerar också regelbundet information i text- och bildform i våra kanaler såsom hemsida, Facebook, Instagram och klubbtidning.


Du har alltid möjlighet att föreslå styrelsen förslag på förändringar eller förbättringar och föreningen är alltid skyldig att på förfrågan upplysa om vilka uppgifter som är lagrade och hur de lagrats samt om så önskas få se dessa.


Om du önskar se vilka uppgifter som är lagrade om dig i klubbens samtliga register skall följande blankett utnyttjas: ”Mall för formulär för begäran av registerutdrag” som finns på denna länk:

https://www.rf.se/bidrag-och-stod/personuppgifter/utbildning-stod-och-mallar


Föreningens integritetspolicy hittar du längre ner.


Du kan läsa mer om dina rättigheter hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY):

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/


Du kan också få mer information via Riksidrottsförbundet: https://www.rf.se/Personuppgifter/


Om du inte accepterar de villkor som klubben följer kan du inte bli medlem i Örkelljunga FK eller dess stödförening.

INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy – Örkelljunga FK


Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Örkelljunga FK, 837600-5107, Rönnliden 8, 286 36 Örkelljunga (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.


Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.


Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).


Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.


Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier


Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.


Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.


Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningstörningar och otilåten påverkan

Rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.


Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.


Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.


Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.


Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk


Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.


Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.


Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, besök https://www.imy.se/


Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen. Se även länk till mall på hemsidan.